INFORMATION

BOKNINGSVILLKOR

Genom att boka en tjänst av Hjördis Dammvippa godkänner du följande villkor:

Dessa gäller för samtliga avtalade tjänster om inte annat anges i avtal om hushållsnära tjänster. Med ”uppdraget” avses de tjänster Hjördis Dammvippa utför åt ”beställaren”, mot ersättning, i enlighet med avtal om hushållsnära tjänster. Med ”huvudavtalet” avses den uppdragsbeskrivning som överenskommit mellan parterna. Huvudavtalet kompletteras av dessa allmänna villkor.

1. Uppdraget
Hjördis Dammvippa förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Hjördis Dammvippa använder sig av professionella medarbetare.

2. Bokning
Med bokning avses per telefon, sms eller e-post av beställare godkänt förslag på tid för tjänstens utförande. Bokning är bindande och kan endast ändras som beskrivet i punkt fyra.
Hjördis Dammvippa förbehåller sig rätten att ställa in bokat tillfälle. Detta meddelas Beställaren före uppdragets starttid

3. Avbokning och ombokning
Städtillfällen kan avbokas av beställaren via epost, sms eller telefon till Hjördis Dammvippa.
Vid avbokning innan 24 timmar innan städtillfället debiteras 20% av den faktiska kostnaden. Vid senare avbokning än 24 timmar debiteras beställaren 50% av den planerade städningen.

4. Ombokning
Städtillfället kan när som helst ombokas och flyttas till annan dag eller tid som Hjördis Dammvippa har möjlighet att utföra och fått bekräftat av kund.

5. Helgdagar
Om din bokning infaller på tex helgdag  kontaktar Hjördis Dammvippa dig i god tid innan utsatta datum för ombokning, då inga schemalagda uppdrag utföres under helgdagar.

6. Kvalitetsgaranti
Hjördis Dammvippas kvalitetsgaranti bygger på och gäller enligt checklista/överenskommelse på den tjänst du beställt. Kontakta oss om du inte är nöjd av någon anledning inom 48 timmar efter utfört arbete. Efter den tiden förfaller rätten till reklamation.
Vid flyttstädning  granskas utfört arbete på plats med kund och en representant från Hjördis Dammvipa. Efter godkänt slutresultatet förfaller rätten till reklamation.

7. Prisjustering

Hjördis Dammvippa förbehåller sig rätten för prisjusteringar. Sådan ändring skall aviseras minst en månad i förväg skriftligt till kund. Varken prissänkningar eller prishöjningar påverkar en tjänst som redan är utförd.

8. Ansvar
Hjördis Dammvippa är skyldig att ersätta skador som tillfogats beställaren på grund av Hjördis Dammvipan del.
Kunden skall så långt möjligt vidta åtgärder för att begränsa skadans omfattning. Hjördis Dammvippa tar inte ansvar för utrustning eller andra skador som orsakas av normalt slitage på beställarens utrustning.
Eventuella skador eller annan åverkan på utrustning som användes av Hjördis Dammvippas personal, som inte orsakas av slarv eller annan skadegörelse av denne, skall ersättas av kunden. Om kunden kräver ersättning för skadad utrustning skall det skadade objektet lämnas över till Hjördis Dammvippa inom 48 timmar.
Skaderapport/-anmälan skall lämnas in skriftligt och i de fallen det är möjligt skall bild bifogas.

9. Ersättningsanspråk på grund av skada
Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas inom skälig tid skriftligt till Hjördis Dammvippa, dock senast tio (10) arbetsdagar efter att uppdraget utförts.
Om ersättningsanspråket anmäls senare förlorar kunden rätten att åberopa felet.

10. Ändringar och tillägg
Villkorsändringar meddelas kunden minst 1 månad i förväg.
Bokningsvillkor publiceras på Hjördis Dammvippas hemsida: www.hjordisdammvippa.ax.

11. Uppsägning
Önskar du avsluta din fortlöpande tjänst bör du meddela Hjördis dammvippa skriftligen per epost eller sms att du vill avsluta tjänsten och även uppge önskat datum då du avslutar.
Har du bokat en fortlöpande tjänst kan vi om möjligt skicka ut ett schema med dina datum.
Även om ditt schema tar slut enligt det vi skickat till dig så fortsätter tjänsten regelbundet vidare om du inte säger upp tjänsten.
Du behöver begära ett nytt schema om det tar slut i och med att ett sådant kan löpa över flera år.

12. Hävning
Om betalning inte erläggs i tid och kunden trots påminnelse därom inte har reglerat sina avgifter, har Hjördis Dammvippa rätt att upphöra med arbetet och häva avtalet.
Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.